LChrA Publishing house

Svētlaimīgais Jānis Moshs. Garīgā pļava. [Tulk. G.Dišlers.] – Jūrmala, LKrA, 2016. Pirmais pilnīgais tulkojums no oriģinālvalodas latviski (6.gs.). 4. grāmata sērijā “Austrumu Baznīcas mantojums”.
Sirdsskaidrais Makārijs Lielais. Garīgas sarunas. [Tulk. G.Dišlers.] – Jūrmala, LKrA, 2015. Pirmais pilnīgais tulkojums no oriģinālvalodas latviski (6.gs.). 3. grāmata sērijā “Austrumu Baznīcas mantojums”.
Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz debesīm. [Tulk. G.Dišlers.] – Jūrmala, LKrA, 2013. Pirmais pilnīgais kristīgās askētikas grāmatas (7.gs.) tulkojums latviski no oriģinālvalodas. 2. grām. sērijā “Austrumu Baznīcas mantojums”.
Raksti_3
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 3. sēj. – Jūrmala, LKrA, 2012. Krājums satur starptautiskā NORDPLUS projekta “Klimata simboli teoloģijā un mākslā” materiālus angļu valodā. Starptautiska redkolēģija.
Proceedings of Latvian Christian Academy, Vol. 3. – Jūrmala, LKrA, 2012. The 2rd vol. of Proceedings contains materials of the interdisciplinary inter-universities project NORDPLUS “Climate symbols in theology and art” in English. International board of editors.
PBSK
Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati. [Tulk. D.Dolace.] – Jūrmala, LKrA, 2009. Pareizticīgās baznīcas pamatdokumenta tulkojums latviešu valodā.
SGDD
S.Gūtmane, D.Dolace. Karitatīvā sociālā darba metodoloģijas jautājumi. -Jūrmala, LKra, 2009. LKrA attīstītās koncepcijas pamatjautājumi.
GDKK
G.Dišlers, K.Kīslings. Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi. – Jūrmala, LKrA, 2010. Divu autoru kopdarbs par dziļām cilvēka garīgajām krīzēm.
ZR-2
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 2. sēj. – Jūrmala, LKrA, 2009. Krājums satur LKrA organizētas starptautiskas konferences par Eiropas sociālo attīstību un tolerances jautājumiem materiālus. Starptautiska redkolēģija.
Proceedings of Latvian Christian Academy, Vol. 2. – Jūrmala, LKrA, 2009. The volume contains materials of the international conference on Social development of Europe and tolerance issues. International board of editors.
Zr-1
Latvijas Kristīgās Akadēmijas Zinātniskie Raksti, 1. sēj. – Jūrmala, LKrA, 2008. Krājums satur LKrA organizētas starptautiskas konferences par augstākās kristīgās izglītības attīstības jautājumiem materiālus. Starptautiska redkolēģija.
Proceedings of Latvian Christian Academy, Vol. 1. – Jūrmala, LKrA, 2008. The volume contains materials of the international conference on further development of the Christian higher education, held by LChrA. International board of editors.
Apa1
Starpkultūru dialogs: Eiropas Mākslas Nacionālie Elementi. – Jūrmala, LKrA, 2009. Starptautiska projekta “Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi” prezentācijas albūms. Starptautiska redkolēģija.
Intercultural dialogue: Sacred elements of European national art. – Jūrmala, LKrA, 2009. Presentation album of the international project “Sacred elements of the European national art”. International board of editors.
Lg-gramata
Lūgšanu grāmata. – Jūrmala, LKrA, 2009. Pirmais pilnīgais pareizticīgās baznīcas lūgšanu izdevums latviešu valodā.
Florov_gr
G. Florovskis. Austrumu Baznīcas tēvi. [G.Dišlera tulkojums no krievu val.] – Jūrmala, LKrA, 2009. 1.grām. sērijā “Austrumu Baznīcas mantojums”.
Gilkvists
Priesteris Pīters Gillkvists. Atgriešanās mājās. [Tulk.] – Jūrmala, LKrA, 2005. Grāmata stāsta par protestantu pāriešanu pareizticībā. Grāmata izdota ar misijas nolūku.
Sava
Sirdsskaidrais Sarovas Serafims. Garīgās pamācības. Kristīgās dzīves mērķis. [Tulk.] – Jūrmala, LKrA, 2005. Kristīgas dzīves jautājumu izklāsts pareizticības izpratnē.
gari
Igumens Marks. Ļaunie gari un to ietekme uz cilvēkiem: Grīgās dzīves likumi. [Tulk.] – Jūrmala, LKrA, 2006. Grāmata izskaidro pareizticīgās baznīcas izpratni par garīgo pasauli.
Igumens
Igumens N. Nebīsties tu, mazais ganāmais pulciņ! [Tulk.] – Jūrmala, LKrA, 2005. Grāmata par garīgo cīņu mūsdienu pasaulē.
Hegumen N. Do not be afraid, small flock! [Transl.] – Jūrmala, LKrA, 2005. A book on Orthodox understanding of spirital life.
Игумен Н. Не бойся, малое стадо! [Пер.] – Юрмала, ЛХА, 2006. Книга о православном понимании духовной жизни.
Barsanufi
Sirdsskaidrais Optinas Barsanufijs. [Tulk.] – Jūrmala, LKrA, 2005. Svētā dzīvesstāsts un atziņas.
S.Vīzentāls. Saulespuķe. [Tulk. G.Dišlers.] – R.: Jumava, 2000. Stāsts par nacista atzīšanos ebrejam holokaustā un mūsdienu reakcija.
E.Vīzels. Nakts. [Tulk. G.Dišlers.] – R.: Jumava, 2001. Atmiņas par hlokaustu.
Š.Ašs. Nācarietis. [Tulk. G.Dišlers.] – R.: Jumava, 2000. Romāns par Jēzus dzīvi.